Kierunki kształcenia

TECHNIKUM

 TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 1. Technik żywienia i usług gastronomicznych to – ze względu na prężnie rozwijające się rynki usług, oraz modę na tzw. zdrową kuchnię – atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy zawód. Przygotowuje również do dalszego kształcenia w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka oraz innych kierunkach pokrewnych. Zajęcia z toksykologii żywności pozwalają między innymi  na szczegółowe poznanie substancji ( toksyn) występujących w żywności i  skutków ich oddziaływania na organizm ludzki. Zajęcia te mają na celu uświadomienie uczniom  zagrożeń ze strony toksyn a tym samym wskazanie właściwych  zasad zdrowego odżywiania się i propagowanie zdrowego stylu życia.   W czasie nauki uczeń dodatkowo w ramach zajęć z  enoturystyki poznaje tajniki przemysłu winiarskiego, produkcji i pochodzenia win, zasady zakładania i prowadzenia winnic oraz poznaje cechy  regionu danej winnicy.Zajęcia w ramach toksykologii żywności i enoturystyki realizowane są we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz lokalnymi producentami produktów żywnościowych.
 2. Informacje dodatkowe
 • Innowacje:
  – toksykologia żywności
  – enoturystyka
 • W ramach programu nauczania prowadzone są dodatkowo zajęcia z zakresu sztuki barmańskiej i sztuki kelnerskiej
 • Uczeń ma możliwość poszerzania zdobytej wiedzy i nabywania umiejętności na praktykach zawodowych w zakładach gastronomicznych w kraju i za granicą
 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to biologia i język angielski
 1. Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w wyniku kształcenia:
a) Kwalifikacja 1:
         HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

b) Kwalifikacja 2:

       HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 1. Sylwetka Absolwenta

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
a) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
b) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
c) planowania i oceny żywienia
d) organizowania produkcji gastronomicznej;
e) planowania i realizacji usług gastronomicznych

5. Technik żywienia i usług gastronomicznych może podjąć zatrudnienie w:
a) zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.),
b) instytucjach zajmujących się obrotem żywnością;
c) służbie zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno – epidemiologiczne, szpitale),
d) organizacjach ochrony konsumenta,
e) instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności,
f) placówkach prowadzących żywienie zbiorowe (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty,
akademiki, hotele, pensjonaty, domy wczasowe itp.),
g) absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych
(hotelarskich, cateringowych, agroturystycznych)

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła realizuje kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
w pomieszczeniach dydaktycznych takich jak: pracownia technologii gastronomicznej ze
stanowiskiem sporządzania potraw i napojów,  pracownia planowania żywienia i produkcji
gastronomicznej,  pracownia obsługi gości, ze stanowiskiem barowym oraz  warsztatach szkolnych.

 

 

TECHNIK  MECHANIZACJI  ROLNICTWA  I AGROTRONIKI

 1. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – Jest bardzo atrakcyjnym zawodem, który daje uprawnienia do przejęcia – oraz przygotowuje – do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Ze względu na dynamicznie rozwijający się rynek mechanizacji rolnictwa i agrotechniki  – tworzone są miejsca pracy i poszukiwani są absolwenci posiadający umiejętności z zakresu planowania prac w rolnictwie oraz gospodarowania i naprawy parku maszynowego w gospodarstwie. Podczas kształcenia uczeń nabywa umiejętności do wykonywania zadań zawodowych związanych z organizowaniem i kontrolą przebiegu procesów eksploatacji i naprawy pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych, demontażu i montażu pojazdów i maszyn oraz urządzeń, ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego, diagnostyką i oceną stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń), organizacji obrotu sprzętem rolniczym, naprawy i eksploatacji maszyn i pojazdów rolniczych. Wiedza na temat systemów informatycznych wykorzystywanych w rolnictwie oraz postępu technologicznego w rolnictwie pozwala na zastosowanie nowych technologii upraw, stosowania zasad precyzyjnego rolnictwa oraz wykorzystania sprzętu sterowanego za pomocą systemów informatycznych. Zajęcia w ramach innowacji prowadzone są we współpracy z Wydziałem biologiczno – rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego
 2. Informacje dodatkowe
 • Uczeń uzyskuje prawo jazdy kategorii B i T
 • Innowacje:
  – postęp technologiczny w rolnictwie
  – systemy informatyczne w rolnictwie
 • Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień w ramach kursów: operatora wózka jezdniowego, operatora kombajnu, spawacza
 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym język polski i język angielski
 1. Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w wyniku kształcenia:
  a) Kwalifikacja 1
  ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwieb)Kwalifikacja 2
  ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

  4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
a) użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;
b) obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
c) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
d) prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych
e) organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych
w rolnictwie;
f) obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych
w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.(GPS)

5. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może podejmować pracę w:
a) przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa ( spółdzielniach rolniczych,
przedsiębiorstwach obrotu maszynami)
b) fabrykach maszyn rolniczych
c) gospodarstwach doświadczalnych, hodowlanych, rolniczych
d) samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług
mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  posiada
następujące pomieszczenia dydaktyczne: pracownię dokumentacji technicznej, pracownię maszyn
i urządzeń rolniczych, pracownię pojazdów silnikowych, pracownię agrotroniki, warsztaty szkolne.

 

TECHNIK ROLNIK

 1. Technik rolnik jest bardzo atrakcyjnym zawodem, dla uczniów którzy chcą zdobyć zawód rolnika i profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą – także dla tych, którzy chcą uzyskać dotację „Młodego rolnika”. Daje on uprawnienia do przejęcia – oraz przygotowuje – do prowadzenia gospodarstwa rolnego.Innowacja z Bioinżynierii kładzie nacisk na nowoczesne technologie w rolnictwie, ochronie środowiska, ekologii i przetwórstwa żywności, oraz pozwala zdobyć wiedzę na temat   metod biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, inżynierii bioprocesowej i nanotechnologii. Zagadnienia z logistyki i euro logistyki przybliżają wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami logistycznymi w skali mikro, mezo, makro i euro logistyki dzięki czemu uczeń nabywa podstawową wiedzę o logistyce międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów dotyczących agrobiznesu. Znana mu jest podstawowa struktura międzynarodowych łańcuchów logistycznych, w tym struktura przepływu towarowego, osób, zwierząt i żywności oraz magazynowania i transportu produktów żywnościowych
 2. Informacje dodatkowe
 • Innowacje:
  – bioinżynieria
  – logistyka i eurologistyka w sektorze rolno-spożywczym
 • Uczeń uzyskuje prawo jazdy kategorii T
 • Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień w ramach kursów: operatora wózka jezdniowego, operatora kombajnu, spawacza, prawa jazdy kategorii B
 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym geografia i język angielski
 • Kwalifikacje zawodowe uzyskiwanie wyniku kształcenia:
  a) Kwalifikacja 1:
  ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczejb) Kwalifikacja 2:
  ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

  3. Sylwetka absolwenta:
  Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  a)wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej
  b)prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
  c)prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich
  d)organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej
  e)podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego

 • Technik rolnik może podejmować pracę:
  a) w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
  b) samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne
  c)prowadzenie małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego
  d) prowadzić działalność gospodarczą
  e) w instytucjach i agencjach związanych z rolnictwem,
  f) administracji samorządowej i rządowej,
  g) placówkach badawczych
 • Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
  Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik rolnik posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne: pracownię produkcji rolniczej, warsztaty szkolne.

 

 

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

 Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłościowy w dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej. Na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży w związku z pozyskiwaniem środków z UE na uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, rozwiązania systemów cieplnych w oparciu o niekonwencjonalne źródła energii oraz gospodarkę odpadami.W ramach innowacji realizowanej we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim uczeń zdobędzie wiedzę z zakresu zadań dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz gospodarowania odpadami.

 1. Informacje dodatkowe
 • Innowacja:
  – gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii
 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym geografia i język angielski
 1. Kwalifikacje zawodowe uzyskiwanie wyniku kształcenia:
  a) Kwalifikacja 1:
  CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska4. Sylwetka absolwenta:
  Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  a) badania stanu środowiska
  b) monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby
  c) sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby
  d) planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami
  e) planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska

5.Technik ochrony środowiska może podejmować pracę w:
a)ośrodkach badań i kontroli środowiska
b) terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska
c) stacjach sanitarno- epidemiologicznych
d) działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych
e) miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji
f) stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków
g) zakładach unieszkodliwiania odpadów
h)pracowniach ochrony środowiska
i)instytutach naukowo – badawczych

6.Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik ochrony środowiska posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne: pracownię badań środowiska, ze stanowiskami do badania: wody, jakości powietrza, poziomu hałasu, jakości gleby, do pomiarów meteorologicznych oraz pracownię ochrony środowiska.

                                                         

 

TECHNIK HODOWCA KONI

 1. Technik hodowca koni to zawód dla tych, którzy lubią konie, interesują się jeździectwem, marzą o pracy w stadninie i o konnych zawodach, a także o hodowli koni. To zawód pozwalający połączyć własną pasję- jeździectwo – z życiem zawodowym. Technik hodowca koni wykonuje zadania związane z planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem chowu oraz hodowlą koni, użytkowaniem i sprzedażą. Zajmuje się organizowaniem rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej. W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę związaną z użytkowaniem wierzchowym koni (rekreacyjnym i sportowym) oraz marketingiem i sprzedażą usług związanych z użytkowaniem koni, organizacji różnego rodzaju imprez związane ze sportem jeździeckim, turystyką i rekreacją konną. Zajęcia z agroturystyki obejmują zakres organizacji usług turystycznych, obsługi konsumenta, hotelarstwa, aktywnych form rekreacji oraz architektury wnętrz i krajobrazu gospodarstwa agroturystycznego.Kształcenie będzie odbywało się we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, ośrodkami jeździeckimi, stajniami oraz gospodarstwami agroturystycznymi.
 2. Informacje dodatkowe
 • Innowacja:
  – agroturystyka
 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym biologia i język angielski
 • Uczeń uzyskuje prawo jazdy kategorii T

3.Kwalifikacje zawodowe uzyskiwanie wyniku kształcenia:
a) Kwalifikacja 1:

ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni

b) Kwalifikacja 2:

ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni

4. Sylwetka absolwenta:

           Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

a) organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni;
b) szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży;
c) prowadzenia gospodarstwa rolnego;
d) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
e) organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.

   5. Technik hodowca koni może podejmować pracę w:

a) w przedsiębiorstwach specjalizujących się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni
b) w stadninach i szkółkach jeździeckich
c) w ośrodkach zajmujących się hipoterapią
d) w gospodarstwach/przedsiębiorstwach agroturystycznych.

Może także prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne specjalizujące się w hodowli koni, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Absolwenci tego zawodu  znajdują również zatrudnienie jako instruktor rekreacji konnej, sędzia lub organizator imprez jeździeckich, specjalista do spraw hodowli koni, fizjoterapeuta koni, menedżer stajni, dziennikarz w czasopiśmie dla hobbystów.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik hodowca koni posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne: pracownię produkcji roślinnej, pracownię produkcji zwierzęcej,warsztaty szkolne

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

 1. Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych to nowoczesny zawód odpowiadający na zapotrzebowanie współczesnego rolnictwa, którego rozwój wynika z wprowadzania do produkcji nowoczesnych środków technicznych. Zastępują one pracę ręczną producentów rolnych jednak do ich obsługi, stosowania potrzeba wysoko wykwalifikowanych pracowników. Stąd duże zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku.W ramach innowacji uczeń zapoznaje się z budową i obsługą wózka jezdniowego a po zdanym egzaminie uzyskuje uprawnienia operatora wózka jezdniowego.
 2. Informacje dodatkowe
 • Uczeń uzyskuje prawo jazdy kategorii B i T
 • Innowacje – operator wózka jezdniowego
 • Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień w ramach kursów: operatora kombajnu, spawacza

3. Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w wyniku kształcenia:
a)
Kwalifikacja 1

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
a) użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;
b) obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w
rolnictwie
c) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
d) prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych

      5. Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych może podejmować pracę w

a) przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa,
b) samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług
mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu
rolniczego

      6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne: pracownię dokumentacji technicznej, pracownię
maszyn i urządzeń rolniczych, pracownię pojazdów silnikowych, warsztaty szkolne.

 

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 • Mechanik pojazdów samochodowych to – w dobie rozwoju nowych technologii i dynamicznie  rozwijającej się motoryzacji – zawód z ogromną przyszłością. Specjaliści z dziedziny napraw i eksploatacji pojazdów, a także diagnostyki samochodowej mają perspektywy atrakcyjnej pracy i duże możliwości rozwoju.Zajęcia z zakresu spawania wzbogacają zagadnienia programowe o nowe umiejętności  w zakresie spawalnictwa niezbędnego przy naprawach elementów samochodów  i blacharki samochodowej.
 • Informacje dodatkowe
 • Uczeń uzyskuje prawo jazdy kategorii B
 • Innowacje – spawanie
 • Możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji: operatora wózka jezdniowego,
 1. Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w wyniku kształcenia:
  a)Kwalifikacja 1
  MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent szkoły  jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
a) użytkowania pojazdów samochodowych;
b) diagnozowania pojazdów samochodowych,
c) naprawiania pojazdów samochodowych,
d) kierowania pojazdami samochodowymi

      5. Mechanik pojazdów samochodowych może prowadzić własną działalność gospodarczą oraz znaleźć zatrudnienie w:
a) stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
b) zakładach produkcyjnych i naprawczych,
c) salonach sprzedaży i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
d) przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
e) przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
f) firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych

      6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Szkoła podejmując kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych
posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne:  pracownię rysunku technicznego,
pracownię pojazdów samochodowych, warsztaty szkolne.

 

 

 

 

 KIEROWCA – MECHANIK

 1. Kierowca – mechanik to bardzo poszukiwany zawód. Po ukończeniu tego kierunku absolwenci jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogli znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.
 2. Informacje dodatkowe
 • Uczeń uzyskuje prawo jazdy kategorii B oraz kwalifikacje wstępną do kategorii C
 • Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnien w ramach kursów: operatora wózka jezdniowego, spawacza
 1. Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w wyniku kształcenia:
  a) Kwalifikacja 1:TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego4. Sylwetka absolwenta:
  Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  a) prowadzenia pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów;
  b) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
  c) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
  d) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
  e) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

5. Kierowca – mechanik znajdzie zatrudnienie w:
a) firmach transportowych związanych z przewozem osób i towarów,
b) przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego,
c) przedsiębiorstwach przewozowych,
d) przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych branży motoryzacyjnej,
e) warsztatach samochodowych, sklepach i magazynach motoryzacyjnych,
f) firmach transportowych i innych działach gospodarki wykorzystujących pojazdy
g) podjęcie własnej działalności gospodarczej

6.Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła podejmując kształcenie w zawodzie kierowca mechanik posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne: pracownię rysunku technicznego, pracownię środków transportu drogowego, pracownię przewozu drogowego rzeczy, warsztaty szkolne.

 

 

 

 OPERATOR MASZYN LEŚNYCH

 • Operator maszyn leśnych wykonuje prace w leśnictwie przy użyciu specjalistycznego sprzętu zmechanizowanego. Zawód operatora maszyn leśnych szczególnie polecany jest tym wszystkim, którzy chcieliby mieć kontakt ze środowiskiem leśnym, poznać cechy lasu i drzewostanów, obsługiwać i dobierać maszyny i urządzenia stosowane w gospodarce leśnej.
 • Informacje dodatkowe
 • Uczeń uzyskuje prawo jazdy kategorii T
 • Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień w ramach kursów: operatora wózka jezdniowego, prawa jazdy kategorii B
 • Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w wyniku kształcenia:
  a) Kwalifikacja 1:LES.01. Obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnejSylwetka absolwenta:
  Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  a) pozyskiwania surowca drzewnego i innych produktów leśnych
  b) wykonywania zabiegów stosowanych w gospodarce leśnej
  c) prowadzenia i obsługi ciągnika wraz z urządzeniami doczepianymi i podwieszanymi
  d) obsługiwania i konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych do prac leśnych
 • Operator maszyn leśnych znajdzie zatrudnienie w:
  a) przedsiębiorstwach remontowo-budowlanych i zakładach usług leśnych zajmujących się wykonywaniem czynności gospodarczo-leśnych
  b) gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni
  c) biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni
  d) sferze usług na rzecz leśnictwa, budownictwa wodnego i drogowego
  e) w zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu jest niezbędne do zatrudnienia na określonych stanowiskach
  f) jako pracownik najemny lub prywatny przedsiębiorca (właściciel)
 •  Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
  Szkoła podejmując kształcenie w zawodzie operator maszyn leśnych  posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne: pracownię maszyn i urządzeń, pracownię hodowli, ochrony i biologii lasu, pracownię użytkowania lasu warsztaty szkolne,

 

 

ROLNIK

 • Rolnik to jeden z najbardziej tradycyjnych zawodów w Polsce, jego praca polega na prowadzeniu uprawy roślin, z których pozyskiwane są produkty spożywcze, lub surowce, służące do ich wytwarzania. Wielokrotnie rolnik zajmuje się także przetwórstwem pozyskanych roślin we własnym zakresie. Praca rolnika skupia się przede wszystkim wokół zapewnienia odpowiednich warunków dla uprawy poszczególnych gatunków roślin i ciągłym nadzorowaniu ich poprawnego wzrostu, a także zbieraniu plonów prowadzonej uprawy i magazynowaniu ich w odpowiednich warunkach.
 • Informacje dodatkowe
  ⦁ Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).
 • Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień w ramach kursów: operatora kombajnu, spawacza
 •  Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w wyniku kształcenia:
  a)Kwalifikacja 1:

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

 •  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  a) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej b) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej c) prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich d) obliczania opłacalności produkcji rolniczej
 • Rolnik znajdzie zatrudnienie w:
  a) w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
  b) samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne
  c) prowadzić działalność gospodarczą
 •  Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
  Szkoła podejmując kształcenie w zawodzie rolnik posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne: pracownię produkcji rolniczej, warsztaty szkolne

    

 

KOWAL

 1. Kowal– to jeden z najstarszych zawodów świata  zajmujący się obróbką plastyczną metali. Kowal w  pracy wykorzystuje urządzenia mechaniczne  a także narzędzia takie jak kowadła czy szczypce. Kowal wykonuje lub naprawia przedmioty, które znajdują zastosowanie w przemyśle, rolnictwie, w budownictwie (np. ręcznie kute elementy dekoracyjne, takie jak balustrady balkonowe i wewnętrzne, furtki wejściowe i bramy, elementy ogrodzeniowe, kraty okienne,  drobne konstrukcje stalowe, zdobione przybory kominkowe, ruszty, antyiskrowe drzwiczki kominkowe, lampy, kwietniki, świeczniki, kute łóżka, klamki, karnisze itp). Kowal to osoba również niezastąpiona podczas podkuwania koni w stajniach i stadninach. W ramach nauki  uczeń pozyskuje wiadomości z zakresu szkiców i rysunków kowalskich wyrobów zdobniczych, doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych zgodnie z dokumentacją , wykonywania pomiarów warsztatowych i podstawowych prac ślusarskich, konserwacji oraz naprawy narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w procesach technologicznych.
 2. Informacje dodatkowe
  Innowacje:
  – spawanie
  – kowalstwo artystyczne
  – możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień w ramach kursów: operatora wózka jezdniowego
 3. Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w wyniku kształcenia:
  a) Kwalifikacja 1:
  MEC.02. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich4. Sylwetka absolwenta:
  Absolwent  szkoły kształcącej w zawodzie kowal jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
  a)wykonywania i naprawiania wyrobów kowalskich metodą kucia  ręcznego;
  b) wykonywania wyrobów kowalskich metodą kucia maszynowego
 1. Kowal może prowadzić własną działalność gospodarczą oraz znaleźć zatrudnienie w:
  a)zakładach zajmujących się kowalstwem artystycznym
  b)pracowniach kowalskich
  c) kuźniach
  d)zakładach zajmujących się produkcją i montażem ogrodzeń
  e)zakładach ślusarskich
  d)stajniach i stadninach konnych
 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
  Szkoła podejmując kształcenie w zawodzie kowal posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne: pracownię rysunku technicznego, pracownię technologii, warsztaty szkolne

                                                                          OGRODNIK

 1. Ogrodnik to – jest aktualnie jednym z najbardziej pożądanych na rynku pracy. Ogrodnictwo jest jedną z gałęzi gospodarki, w której coraz większą rolę odgrywa mechanizacja. Pracodawcy poszukują pracowników, którzy obsługują nowoczesne maszyny i urządzenia. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych ogrodników, którzy będą nie tylko produkować dużo żywności, ale będą produkować zdrową żywność. Ogrodnictwo związane jest też z kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników. Wykwalifikowany ogrodnik może pracować w agencjach nieruchomości, w prywatnych przedsiębiorstwach, firmach ogrodniczych, odpowiedzialnych za zagospodarowanie terenów zielonych, a także sklepach ogrodniczych czy kwiaciarniach.
 2. Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w wyniku kształcenia:
  OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
 3. Sylwetka Absolwenta
  Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  a) wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych;
  b) wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych
  c) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
 4. Ogrodnik może podjąć zatrudnienie w:
  a)ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
  b) przedsiębiorstwach zajmujących się zakładaniem oraz pielęgnowaniem terenów zieleni,
  c)firmach ogrodniczych odpowiedzialnych za zagospodarowanie terenów zielonych,
  d) sklepach ogrodniczych czy kwiaciarniach.
  e) prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze
 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
  Szkoła realizuje kształcenie w zawodzie ogrodnik w pomieszczeniach dydaktycznych oraz  warsztatach szkolnych.

* Planowane oddziały zostaną utworzone po akceptacji organu prowadzącego i w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego.