Informacja dla nauczycieli

W związku z realizacją nauczania w formie zdalnej,  mając na uwadze możliwości psychofizyczne uczniów, dostępność urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną oraz zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z tych urządzeń a także równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu  zmianie ulega zakres materiału i plan lekcji dla poszczególnych oddziałów.

W tym celu nauczyciele powinni:

– zweryfikować program nauczania i rozkład materiału w poszczególnych przedmiotach w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym

– przygotowywać materiały do zajęć oraz ćwiczeń lub zadań dla uczniów do opracowania lub rozwiązania na bieżąco (materiały w celu udostępnienia ich uczniom należy zamieścić na stronie internetowej szkoły)

– określić  termin i wskazać adres mailowy przekazania  fotografii wykonanych prac pisemnych

– przekazywać polecenia zapoznania się z określonymi materiałami lub lekturami, z uwzględnieniem ich dostępności zwłaszcza w formie elektronicznej

– udzielać uczniom wskazówek do powtarzania materiału do egzaminów zewnętrznych

– określić formy kontaktu nauczyciela z rodzicami i uczniami

Plan lekcji na czas zawieszenia zajęć stacjonarnych: podział godzin na zdalne nauczanie-1

Dostęp do materiałów edukacyjnych pomocnych przy opracowywaniu materiałów do zajęć znajduje się pod linkami:

 1. Epodreczniki.pl
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

a także dostępne i bezpłatne zasoby cyfrowe ze źródeł zalecanych przez MEN m.in. na stronie
https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna  (dostęp z 16.03.2020 r.) oraz
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje  (dostęp z 16.03.2020 r.).