KKZ- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe

skierowane są  do osób dorosłych które:

 • chcą dokumentem potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe,
 • chcą uzupełnić wiedzę w danym zawodzie,
 • chcą się przekwalifikować,
 • potrzebują zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu,
 • muszą podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy,
 • starają się o nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy,
 • chcą podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe  w trakcie pracy zawodowej,
 • chcą zdobyć nowy zawód,
 • chcą rozpocząć własną działalność,
 • pozyskać dotacje unijne ( rolnicze, otwarcie własnej działalności).

To również doskonała propozycja dla absolwentów techników oraz liceów ogólnokształcących, studentów i absolwentów szkół wyższych umożliwiająca skorygowanie nietrafnego pierwszego wyboru lub poszerzenie swoich kwalifikacji oraz zainteresowań.

Nauka na KKZ prowadzona jest w systemie zaocznym

Wykaz kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez naszą placówkę:

I – kwalifikacje   uprawniające do  przejęcia lub zakupu i prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwania rolniczych funduszy unijnych

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA

Kwalifikacja: M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Kwalifikacja: M.46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Kwalifikacja: MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Kwalifikacja: M.01 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Kwalifikacja: M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń  stosowanych w rolnictwie

Kwalifikacja: MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 

II – kwalifikacje  uprawniające do  podjęcia pracy w zakładach gastronomicznych, rozpoczęcia własnej działalności i pozyskiwania dotacji unijnych na ten cel

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Kwalifikacja: TG.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacja: TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

KUCHARZ

Kwalifikacja: T.06 Sporządzanie potraw i napojów

Kwalifikacja: TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

 

III – kwalifikacje  uprawniające do  podjęcia pracy w zakładach mechaniki samochodowej,rozpoczęcia własnej działalności i pozyskiwania dotacji unijnych na ten cel 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kwalifikacja: M.18 Diagnozowanie  i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja: MG.18 Diagnozowanie  i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

Czas trwania poszczególnych kursów znajduje się poniżej.

Co to jest KKZ

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) to nowość Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest to pozaszkolna forma kształcenia, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE). Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie

Egzamin zawodowy po ukończeniu KKZ

■ Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

■ Egzamin jest organizowany i prowadzony zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, będzie musiała:

 • wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego;
 • złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego nie później niż na cztery miesiące przed terminem egzaminu;
 • dołączyć oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

■ W przypadku, gdy kwalifikacyjny kurs zawodowy jeszcze trwa, ale termin jego zakończenia określony został nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego to osoba, która chce przystąpić do egzaminu zawodowego, może również złożyć dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej deklarację, nie później niż na cztery miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. Oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego będzie musiała dołączyć niezwłocznie po zakończeniu kursu.

■ Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie wskazywać miejsce przystąpienia do egzaminu zawodowego i to zarówno w części pisemnej jak i w części praktycznej osobie, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy.

■ Osoba, która przystąpiła do egzaminu zawodowego, zda go, jeżeli uzyska z części pisemnej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. W takim przypadku otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

■ Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest posiadanie:

 • świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie oraz
 • odpowiedniego poziomu wykształcenia (poziom wykształcenia potwierdza świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej lub zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej lub liceum ogólnokształcącego).

■ Warunkiem uzyskania dyplomu jest potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia. W przypadku zawodu nauczanego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej jest to wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast w przypadku zawodu na poziomie technikum jest to wykształcenie średnie.

 

Wykaz czasu trwania poszczególnych kursów :

MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Lp. Treści kształcenia Minimalna liczba godzin określona w podstawie programowej Liczba godzin na realizację w formie zaocznej
1 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru  mechanicznego i górniczo – hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub  grupie zawodów oraz obszaru rolniczo – leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub  grupie zawodów 490 319
2
MG.03  Eksploatacja  pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
1.  Użytkowanie pojazdów stosowanych w rolnictwie
2. Użytkowanie maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
3. Obsługa techniczna i naprawa pojazdów stosowanych w rolnictwie
4.  Obsługa techniczna i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
550 358
Łączna liczba godzin 1040 677
Czas trwania kursu 3  semestry

 

MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Lp. Treści kształcenia Minimalna liczba godzin określona w podstawie programowej Liczba godzin na realizację w formie zaocznej
1 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub  grupie zawodów, obszaru mechanicznego i górniczo – hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub  grupie zawodów oraz obszaru rolniczo – leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub  grupie zawodów 540 351
2 MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

1. Stosowanie urządzeń i systemów agrotronicznych

2. Obsługiwanie urządzeń i systemów agrotronicznych

260 169
Łączna liczba godzin 800 520
Czas trwania kursu 2 semestry
Praktyka zawodowa 160 godzin

  

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

Lp. Treści kształcenia Minimalna liczba godzin określona w podstawie programowej Liczba godzin na realizację w formie zaocznej
1 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru  turystyczno – gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub  grupie zawodów 380 247
2 TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

1.  Przechowywanie żywności

2. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów

 

700 455
Łączna liczba godzin 1080 702
Czas trwania kursu 3 semestry

 

 TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Lp. Treści kształcenia Minimalna liczba godzin określona w podstawie programowej Liczba godzin na realizację w formie zaocznej
1 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru  turystyczno – gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub  grupie zawodów 380 247
2 TG. 16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

1.  Planowanie i ocena żywienia

2. Organizowanie produkcji gastronomicznej

3. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych

 

300 195
Łączna liczba godzin 680 442
Czas trwania kursu 2 semestry
Praktyka zawodowa 160 godzin

 

MG.18 Diagnozowanie  i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Lp. Treści kształcenia Minimalna liczba godzin określona w podstawie programowej Liczba godzin na realizację w formie zaocznej
1 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru  elektryczno – elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub  grupie zawodów oraz obszaru mechanicznego i górniczo – hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub  grupie zawodów 430 280
2 MG.18 Diagnozowanie  i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

1.  Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

 

450 293
Łączna liczba godzin 880 573
Czas trwania kursu 3  semestry

 

 M.01 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Lp. Treści kształcenia Minimalna liczba godzin określona w podstawie programowej Liczba godzin na realizację w formie zaocznej
1 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów a także efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru  mechanicznego i górniczo – hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub  grupie zawodów oraz obszaru rolniczo – leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub  grupie zawodów 490 319
2 M.01  Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

1.  Użytkowanie pojazdów stosowanych w rolnictwie

2. Użytkowanie maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

3. Obsługa techniczna i naprawa pojazdów stosowanych w rolnictwie

4.  Obsługa techniczna i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

280 182
Łączna liczba godzin 770 501
Czas trwania kursu 3  semestry

 

M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń  stosowanych w rolnictwie

Lp. Treści kształcenia Minimalna liczba godzin określona w podstawie programowej Liczba godzin na realizację w formie zaocznej
1 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów a także efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru  mechanicznego i górniczo – hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub  grupie zawodów oraz obszaru rolniczo – leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub  grupie zawodów 490 319
2 M.02  Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń  stosowanych w rolnictwie

1. Obsługa techniczna i naprawa pojazdów stosowanych w rolnictwie

2.  Obsługa techniczna i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

270 176
Łączna liczba godzin 760 495
Czas trwania kursu 3  semestry

 

M.46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Lp. Treści kształcenia Minimalna liczba godzin określona w podstawie programowej Liczba godzin na realizację w formie zaocznej
1 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów a także efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub  grupie zawodów, obszaru mechanicznego i górniczo – hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub  grupie zawodów oraz obszaru rolniczo – leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub  grupie zawodów 540 351
2 M.46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

1. Stosowanie urządzeń i systemów agrotronicznych

2. Obsługiwanie urządzeń i systemów agrotronicznych

260 169
Łączna liczba godzin 800 520
Czas trwania kursu 2 semestry
Praktyka zawodowa 160 godzin

 

M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

Lp. Treści kształcenia Minimalna liczba godzin określona w podstawie programowej Liczba godzin na realizację w formie zaocznej
1 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 520 338
2 M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie1. Stosowanie urządzeń i systemów agrotronicznych

2. Obsługiwanie urządzeń i systemów agrotronicznych

260 169
Łączna liczba godzin 780 507
Czas trwania kursu 2 semestry
Praktyka zawodowa 160 godzin

 

 M.18 Diagnozowanie  i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Lp. Treści kształcenia Minimalna liczba godzin określona w podstawie programowej Liczba godzin na realizację w formie zaocznej
1 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru  elektryczno – elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub  grupie zawodów oraz obszaru mechanicznego i górniczo – hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub  grupie zawodów 400 260
2 MG.18 Diagnozowanie  i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

1.  Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

 

420 273
Łączna liczba godzin 820 533
Czas trwania kursu 3  semestry

 

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

Lp. Treści kształcenia Minimalna liczba godzin określona w podstawie programowej Liczba godzin na realizację w formie zaocznej
1 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru  turystyczno – gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub  grupie zawodów 380 247
2 T.06 Sporządzanie potraw i napojów

1.  Przechowywanie żywności

2. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów

 

700 455
Łączna liczba godzin 1080 650
Czas trwania kursu 3 semestry

 

 T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Lp. Treści kształcenia Minimalna liczba godzin określona w podstawie programowej Liczba godzin na realizację w formie zaocznej
1 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru  turystyczno – gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub  grupie zawodów 380 247
2 T. 15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

1.  Planowanie i ocena żywienia

2. Organizowanie produkcji gastronomicznej

3. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych

 

300 195
Łączna liczba godzin 680 442
Czas trwania kursu 2 semestry
Praktyka zawodowa 160 godzin